Huishoudelijk Reglement

Ontspanningsvereniging “De Bobbel 1576”

 

HUISHOUDELIJK  REGLEMENT

versie 25-09-2020

    “De Bobbel 1576”

NAAM EN ZETEL

Artikel  1.

De vereniging draagt de naam “De Bobbel 1576” en is volgens een publicatie in de Opregte Maastrichter

Almanak van 1876, opgericht in 1576.

De vereniging is gevestigd te Biesland, gemeente Maastricht.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd en heeft niet tot doel het maken van winst.

Het oudst bij ons in bezit zijnde reglement dateert van 1 december 1891, waaruit misschien geconcludeerd kan worden, dat de vereniging een tijd op non-actief heeft gestaan.

DOEL

Artikel  2.

De vereniging heeft ten doel het organiseren van recreatieve evenementen en het in stand houden van culturele en sociale tradities binnen met name de eigen dorpsgemeenschap, maar indien gewenst ook daarbuiten, dit alles in de meest ruime zin van het woord.

LEDEN

Artikel  3.

De vereniging kent aspirant-leden, gewone leden, ereleden, bijzondere leden en steunende leden. Waar in dit reglement wordt gesproken over lid of leden, wordt c.q. worden daaronder verstaan zowel gewone leden als ereleden.

Aspirant-leden zijn zij, die door de algemene ledenvergadering als lid zijn aangenomen, maar vanwege het maximaal aantal van 70 leden, tijdelijk op de wachtlijst moeten plaatsnemen.

Ereleden kunnen zijn, gewone leden die op voorspraak van het bestuur, op grond van hun

buitengewone inzet en langdurig  lidmaatschap van de vereniging, en bij 50 jr lid zijnde automatisch deze vermelding verdienen.

Artikel  4.

 

Een ieder die lid wenst te worden van de vereniging, kan op een daartoe te verstrekken aanmeldingsformulier een verzoek indienen. Wij noemen hen kandidaat-leden en zij ontvangen bij aanmelding een exemplaar van ons Huishoudelijk Reglement.

Door het vermelden van datum en tijd op het formulier, is na te gaan wie het eerst in aanmerking komt om de vrijgekomen plaats in te nemen.

Lid van de vereniging kunnen worden natuurlijke personen die:

  1. die de 21-jarige leeftijd bereikt hebben en van het mannelijk geslacht zijn en

  1. de doelstelling van de vereniging onderschrijven en

  1. voldoen aan de normen welke de vereniging stelt. (Zie ook artikel 7.)

  1. de echtgenote van een overleden lid (zie toelichting hieronder punt a)

e.    steunende leden kunnen ook onder bepaalde voorwaarden lid worden.

(zie toelichting hieronder onder punt b)

Toelichting:

  1. Bijzonder Lidmaatschap, kunnen onder bepaalde voorwaarden de echtgenotes van overleden leden, lid worden van onze vereniging.

Wij noemen hen bijzondere leden.

Deze voorwaarden zijn:

  • Zij nemen niet aan de  vergaderingen deel

  • Zij hebben geen stemrecht

  • Zij betalen geen entreegeld

  • Zij betalen een contributie, die gelijk is aan de helft van de normaal door de mannelijke leden verschuldigde contributie.

b.     Steunend lidmaatschap kunnen onder bepaalde voorwaarden ook steunende leden, lid

worden van onze vereniging.

Deze voorwaarden zijn:

–      Zij nemen niet aan de vergaderingen deel.

–      Zij hebben geen stemrecht

  • Zij betalen geen entreegeld en geen contributie, maar steunen de vereniging met een bedrag

  • dat minimaal gelijk is aan de jaarlijkse contributie van de gewone leden, dat wordt vastgesteld

tijdens de algemene jaarvergadering.

–      Zij kunnen echter ook aanspraak maken op alle rechten die gewone en ereleden ontlenen aan

hun lidmaatschap (zie ook art. 8).

Artikel  5.

  1. Als iemand zich opgeeft als kandidaat-lid zal dit meteen in de agenda en uitnodiging van de eerstvolgende  ledenvergadering kenbaar gemaakt worden. Over de aanname van kandidaat-leden kan schriftelijk gestemd worden. De leden hebben tot uiterlijk 3 weken ná deze  ledenvergadering, waarin de kandidatuur van dat lid is aangenomen, de mogelijkheid om aan een vertrouwenspersoon (lees het bestuur) hun bezwaar kenbaar te maken over de aanname van dat kandidaat-lid. De notulen van  deze ledenvergadering worden geacht te zijn verzonden binnen die periode van 6 weken. Alleen dan zal in, naar het oordeel van het bestuur zwaarwegende gevallen, het bestuur besluiten tot een hernieuwde stemming. Hiervoor dient eventueel een nieuwe  ledenvergadering uitgeschreven te worden. Indien het kandidaat-lidwordt toegelaten als lid, ontvangt hij een welkomstbrief, met daarin vermeld het verschuldigde entreegeld, alsmede de verschuldigde contributie.

  • Indien de ledenvergadering beslist tot aanname van het kandidaat-lid gaat het lidmaatschap

met terugwerkende kracht in op de 1e dag van het kwartaal waarin de vergadering heeft

ingestemd met de aanname en is ook contributie en entreegeld verschuldigd. Vindt er in dat kwartaal geen enkele activiteit meer plaats, dan gaat het lidmaatschap pas in per de 1e van

het volgende kwartaal en is de contributie en het entreegeld ook pas verschuldigd per de

1e van het volgende kwartaal.

Voor wat betreft het aspirant-lid geldt dat het bovenstaande pas ingaat op het moment dat er  daadwerkelijk een plaats vrijkomt in onze vereniging. (zie ook art. 3)

Artikel  6.

a.   Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel  7.

  1. De algemene jaarvergadering kan regels vaststellen ten aanzien van het aantal leden en    richtlijnen geven ten aanzien van de aanname van nieuwe leden (cf.. art. 4).

b.    Normen, of anders gezegd richtlijnen (zie ook art. 4) zijn o.a.:

Minimum leeftijd bij aanmelding: 21 jaar.

Ledenstop bij                               :  70 leden (excl. dames van overleden leden)

Wie kunnen lid worden               :  zij die wonen in of binding met de wijk hebben,

:   zij die deelnemen aan het verenigingsleven in de wijk

Biesland.

:  Familie of vrienden van leden van het mannelijk geslacht.

Er sprake is van

onbesproken gedrag                   :   Hiervan is sprake, indien naar het oordeel van het bestuur

geen gronden aanwezig zijn om een aspirant-lid niet toe te

laten treden tot de vereniging, dit ter beoordeling van het

bestuur in de meest ruime zin van het woord.

Daar waar het reglement niet in voorziet kan het bestuur een voordracht doen aan de algemene

jaarvergadering om te komen tot een passend besluit.

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN

Artikel  8.

  1. Elk tot de vereniging toegelaten lid (cf. art. 4) verkrijgt de rechten en de plichten voortvloeiende uit dit reglement.

  1. De leden worden geacht de bepalingen van dit huishoudelijk reglement na te komen en de belangen van de vereniging niet te schaden.

  1. De leden, niet zijnde bijzondere en steunende leden, behoren de activiteiten en vergaderingen bij te wonen. Bij verhindering zijn zij verplicht, de daartoe door het bestuur aangewezen persoon, in 1e instantie de secretaris, tijdig van de verhindering op de hoogte te brengen, bijzondere omstandigheden daargelaten. Daarnaast dient men de contributie elk kwartaal vooraf te betalen uiterlijk tijdens de ledenvergadering. Indien een lid deelneemt aan een activiteit wordt geacht de contributie betaald te zijn t/m dat betreffende kwartaal.

  1. Het lidmaatschap kan door het bestuur na voordracht aan de ledenvergadering worden beëindigd, indien een lid gedurende een periode van een jaar bij geen enkele activiteit en/of vergadering van de vereniging aanwezig is geweest en/of een jaar contributieachterstand  heeft.

  1. Voor de bijzondere leden en steunende leden geldt in principe hetzelfde, echter met uitzondering van het gestelde in art. 4 onder toelichting a en toelichting b.

  1. In bepaalde gevallen – daar waar dit geboden is – zijn de leden gehoorzaamheid en verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

  1. Ieder lid heeft recht op het meenemen van een introducé.

Dit hoeft niet perse een familielid te zijn.

h     Van de leden wordt verwacht dat ook zij een positieve inbreng hebben bij het voorbereiden,

ondersteunen en uitvoeren van activiteiten welke de vereniging organiseert.

CONTRIBUTIE

Artikel  9.

Door de leden is een contributie en een entreegeld verschuldigd, als zal worden bepaald door de algemene jaarvergadering .

Ereleden en steunende leden zijn geen entreegeld verschuldigd (zie art. 4 toelichting b.)

De contributie is per de 1e van elk kwartaal bij vooruitbetaling verschuldigd (zie art. 8 lid c).

 

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 10.

1. het  lidmaatschap eindigt,

a.  door het overlijden van het lid

b.  door opzegging van het lid

c.  door schriftelijke opzegging namens het bestuur van de vereniging en de

ledenvergadering.

Dit kan gebeuren indien het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het

lidmaatschap, zoals geregeld in het reglement, wanneer hij zijn verplichting jegens de vereniging

niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het

lidmaatschap te laten voortduren.

d. door ontzetting, welke beslissing wordt genomen door het bestuur (d.w.z. wanneer een lid in strijd

met reglementen ,of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze

benadeelt).

Een kandidaat-lid dat in het verleden uit het lidmaatschap van de vereniging werd ontzet, kan slechts

(opnieuw) als lid worden aangenomen indien naar het oordeel van het bestuur de redenen, die

destijds tot ontzetting hebben geleid, niet langer beletsel vormen om tot het lidmaatschap te

worden toegelaten en nadat eventueel niet eerder nagekomen financiële verplichtingen jegens de

vereniging zijn aangezuiverd.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur en wel schriftelijk onder opgaaf van

reden(en).

Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur en wel schriftelijk onder opgaaf van

reden(en)

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of de vereniging kan slechts geschieden tegen het eind

van een kwartaal.

Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid

redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Na een besluit tot opzegging van het lidmaatschap en na een besluit tot ontzetting uit het

lidmaatschap kan de betrokkene binnen een maand na de schriftelijke ontvangst van kennisgeving

door het bestuur, bezwaar maken bij het bestuur. Het bestuur doet hiervan dan vervolgens

mededeling op de eerstvolgende ledenvergadering. Indien tijdens de ledenvergadering door

gefundeerde argumenten blijkt dat de bezwaartermijn verlengd dient te worden kan deze maximaal

met een kwartaal verlengd worden. Het bestuur neemt daarna een besluit en brengt betrokkene

schriftelijk op de hoogte van het genomen besluit.

Gedurende de bezwaartermijn en hangende het bezwaar is het lid geschorst en kan geen rechten

meer ontlenen aan het reglement.

De maximale duur van de bezwaartermijn is de tijd tussen de ledenvergadering waarin aan de

leden de mededeling van opzegging of ontzetting is medegedeeld tot de daarop eerstvolgende

ledenvergadering.

5. Wanneer het lidmaatschap eindigt in de loop van een kwartaal, blijft de contributie over dat

kwartaal verschuldigd.

 

BESTUUR

Artikel 11

1.  Het bestuur bestaat tenminste uit drie personen en maximaal 5.

Kandidaat bestuursleden kunnen zich indien gewenst op elk moment opgeven bij het bestuur maar

worden pas definitief gekozen en/of benoemd op de algemene ledenjaarvergadering.

2.   De bestuursleden worden benoemd door de algemene jaarvergadering uit de leden der vereniging.

Het bestuur wijst uit haar midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt

als zodanig door de algemene jaarvergadering benoemd (zie ook art. 11 lid 4).

3a. Jaarlijks treedt tenminste een bestuurslid af, dit volgens een door het bestuur op te maken rooster.

Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

b.  Hij die de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt, kan niet meer als bestuurslid benoemd worden.

Hij die de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt en op dat moment voorzitter van de vereniging is, kan

bij hoge uitzondering en indien e.e.a. in het belang van het voortbestaan van de vereniging

dispensatie krijgen voor maximaal op dat moment geldende  bestuursperiode.

Indien in de tussentijd een nieuwe voorzitter wordt benoemd, mag de “oude” voorzitter

gedurende de resterende bestuursperiode optreden als vicevoorzitter, ter ondersteuning van de

nieuw benoemde voorzitter.

c  Zittende bestuursleden die de 70 jaar hebben bereikt en aftredend zijn kunnen in het belang van de

vereniging herbenoemd worden bij gebrek aan opvolging

4.   Bij proclamatie kan vanuit het zittend bestuur een nieuwe voorzitter worden benoemd.

Indien deze kandidaat de onvoorwaardelijke steun van de algemene jaarvergadering wenst dient

zijn kandidatuur alsnog voorgedragen te worden aan de algemene jaarvergadering.

Indien daadwerkelijk een nieuwe voorzitter wordt benoemd uit het zittend bestuur, dient er wel een

nieuw bestuurslid benoemd te worden uit de leden (zie art. 11 lid 1 en lid 2).

5.   Nieuw benoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond na hun benoeming en nemen op

het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers.

6.   De algemene jaarvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen

aanwezig acht.

7.   Bestuurders zijn bevoegd met in achtneming van een opzegtermijn van één maand, zelf ontslag

te nemen.

8.   Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

9.   Alle kosten door het bestuur gemaakt in het belang van de vereniging, worden uit de kas bestreden.

10. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te

laten doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.

Bijvoorbeeld: commissie activiteiten , renovatie monument, etc., etc.

11. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter gezamenlijk met de

secretaris en/of penningmeester.

12. Voor het beschikken over bank- en /of girorekeningen is de handtekening van de penningmeester

voldoende.

Het bestuur dient zorg te dragen voor een goede financiële huishouding door de penningmeester en                                                                             de voorzitter ontvangt maandelijks een uitdraai van de bank- en/of giromutaties

13. Van het bestuur wordt verwacht, dat zij met ingewonnen of verkregen informatie over leden of

aspirant-leden zeer vertrouwelijk omgaat.

14. Het bestuur verplicht zich, indien er tijdig kennis wordt genomen van persoonlijke

omstandigheden van de leden, hierop indien mogelijk op gepaste wijze te reageren.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12

1. Binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar, wordt er een algemene jaarvergadering gehouden.

De algemene jaarvergadering kan echter per jaar deze termijn verlengen.

2.  De agenda van deze algemene jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten:

  1. Verkiezing bestuursleden

  1. Verslag van de secretaris

  1. Verslag van de penningmeester

  1. Verslag Kascommissie

  1. Verkiezing Kascommissie

  1. Aanpassing/discussie Huishoudelijk Reglement

  1. Vaststellen notulen vorige algemene jaarvergadering

3.  Het aantal te houden ledenvergaderingen per jaar wordt door de algemene jaarvergadering

bepaald.

Voorts is het bestuur gemachtigd, indien zij dit nodig vindt een tussentijdse vergadering uit te

schrijven.

4.  Ook kan een vergadering worden bijeengeroepen overeenkomstig artikel 41 van het Burgerlijk

Wetboek, boek 2.

Op verzoek van tenminste 20 % van het aantal stemgerechtigde leden kan een extra vergadering

bijeengeroepen worden.

5.  De bijeenroeping van een vergadering geschiedt schriftelijk, eventueel bij wijze van

uitzondering mondeling.

6.  Elke vergadering wordt volgens oud gebruik geopend met de christelijke groet.

Artikel 13

1.  Tijdens vergaderingen heeft ieder aanwezig lid een stem.

Een stem kan niet door een gemachtigde worden uitgebracht.

2.  Alle besluiten die tijdens vergaderingen worden aangenomen dienen aangenomen te worden

met een volstrekte meerderheid van stemmen, van de op de vergadering aanwezige leden, tenzij

in dit reglement anders is bepaald. (zie ook art. 18 en 19)

Ongeldige of blanco uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

3.  Heeft bij stemming over benoeming van personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen,

dan vindt een tweede stemming plaats, tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich

verenigden.

Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

4.  Indien bij stemming, anders dan over personen, geen meerderheid wordt verkregen, beslist de

voorzitter.

5.  Stemming over personen kan schriftelijk gebeuren.

6.  Stemming over zaken mag ook mondeling plaatsvinden.

KASCOMMISSIE

Artikel 14

1. De algemene jaarvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie bestaande uit 2 leden en een

reserve. Zij mogen geen deel uitmaken van het bestuur. Na 1 jaar treedt het langst in functie zijnde

lid af en schuift de reserve automatisch door en zal er een nieuwe reserve gekozen moeten worden.

De kascommissie is belast met het onderzoek van de jaarrekening en verantwoording van het

financiële boekjaar.

De commissie brengt op de eerstvolgende algemene jaarvergadering verslag uit van haar

bevindingen.

2.  Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken,

haar desgewenst de kas en waarden der vereniging te tonen en inzage in de boeken en bescheiden

van de vereniging te geven.

ACTIVITEITEN

Artikel 15

Het bestuur verplicht zich tot het organiseren van de volgende activiteiten:

  1. Het houden van minimaal 4 ledenvergaderingen, waarvan er een de algemene jaarvergadering dient te zijn.

  1. Een mosselavond bestemd voor leden en niet leden *

3.   Een barbecueavond bestemd voor leden en niet leden *

4.   Activiteiten rondom Kransomlegging Bobbelmonument

5.   Activiteiten Zomerkermis

  • Activiteiten Winterkermis

  • Schaapvleeseten (besloten avond, alleen voor leden en genodigden)

Naast de hierboven genoemde vaste jaarlijkse activiteiten, waarvan de kosten voor een groot deel drukken op onze verenigingsbegroting, kan er tijdens een van de ledenvergaderingen een besluit genomen worden om aanvullende activiteiten te organiseren waarvoor een eigen bijdrage kan  gevraagd worden van de leden. Dit zal overigens pas het geval zijn indien er voldoende belangstelling is vanuit de leden.

Een van de uitgangspunten zal voor onze vereniging altijd zijn de kosten van een activiteit in verhouding tot het aantal leden dat deelneemt aan deze activiteit.

* Toelichting bij punt 2 en 3 van artikel 15:

Het betreft hier een open activiteit, dus kunnen zowel leden als ook niet-leden inschrijven en

meedoen, mits de inschrijving heeft plaatsgevonden binnen de gestelde termijn en het maximum

aantal inschrijvingen nog niet bereikt is. Het kan dus dan ook niet zo zijn dat leden die zich daarna

nog inschrijven, omdat het maximum aantal inschrijvingen nog niet bereikt is, voorrang hebben

op niet-leden. Door het invullen van datum en tijdstip van inschrijven kan dit voorkomen worden.

JUBILEA

Artikel 16

1.   Ook onze vereniging kent evenals andere verenigingen jubilarissen. Jubilarissen zijn zij, die

gedurende een  aaneengesloten periode van 25, 40 of 50  jaar lid zijn van onze

vereniging en aan alle verplichtingen welke door de vereniging zijn vastgesteld hebben voldaan.

Alleen leden, ereleden en steunende leden van het mannelijk geslacht zijn kunnen jubilaris zijn.

Voor het 25 jarig jubileum zijn er zilver speldjes bij 40 jarig jubileum een gouden spelt bij

inlevering  van het zilveren speldje.

Voor een eventueel 50- jarig lidmaatschap zal er indien mogelijk een diamantje

op het gouden speldje aangebracht worden.

Bestuur overlegd met jubilaris of hij een speldje wilt  of een cadeaubon ter waarde van € 50,00 wenst

In uitzonderlijke gevallen beslist het bestuur en deelt haar beslissing mee aan de ledenvergadering.

2.   De jubilarissen worden gehuldigd tijdens het traditionele Schaapvleeseten dat gehouden wordt

op de eerste zaterdag na 5 december van enig jaar.

3.   Op deze avond worden ook de kinderen van de jubilaris(sen), al dan niet vergezeld van hun

echtgenote(s) uitgenodigd, om zowel de huldiging als de feestavond zelf bij te wonen. Zij kunnen

deelnemen aan het schaapvleeseten en zullen ook een aantal gratis consumptiebonnen ontvangen.

KRANSOMLEGGING    

Artikel 17

Begin jaren 90 werd duidelijk dat de eeuwenoude ruimte in de Jezuïetenberg, een ruimte waar volgens de overlevering onze voorgangers hun vergaderingen en eet-, en drinkfeesten hielden, door instortingsgevaar niet langer voor het nageslacht geopend zou blijven. Wij zijn daarom op zoek gegaan naar iets tastbaars, dat zou kunnen dienen als vervanger voor ons “monument” dat wij zo maar kwijtraakten. In 1994 werd er daarom bij ons clublokaal een alternatief “monument” onthuld, voorstellende een kruik, waaruit vroeger onze voorgangers hun ergste dorst lesten en waaraan “De Bobbel 1576” uiteindelijk ook zijn naam aan zou hebben ontleend.

Onze oud-burgemeester mr Philip Houben werd bereid gevonden dit “monument” te onthullen en pastoor van de Berg nam destijds de inzegening van het “Monument”voor zijn rekening.

Er werd tevens besloten om vanaf dat moment jaarlijks een krans te leggen om het “monument” als eerbetoon aan alle leden die ons zijn voorgegaan. Degene die de eer te beurt valt om deze kransomlegging uit te voeren kan een lid van de Bobbel zijn maar ook iemand uit de gemeenschap (man of vrouw) die zich op de een of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor die gemeenschap.

Deze persoon zal (ook indien hij/zij geen lid is van de Bobbel) samen met zijn vrouw/man en eventuele kinderen worden uitgenodigd om op het schaapvleeseten in december van enig jaar aanwezig te zijn en deel te nemen.

Tevens zal hij of zij dan die avond de ingelijste speech die de voorzitter tijdens de Kransomlegging heeft voorgedragen overhandigd krijgen.

“De Bobbel 1576” beschouwt het monument als haar eigendom en voelt zich dan ook verantwoordelijk

voor het beheer en onderhoud en draagt er zorg voor dat het monument verzekerd is.

De vergoeding voor de verlichting bij ons monument wordt in overleg met de uitbater van het clublokaal geregeld.

Eventuele wijzigingen van de gemaakte afspraken betreffende het monument, zullen aan de ledenvergadering worden voorgelegd

Het eigendomsrecht van ons Bobbelmonument kan overigens niet middels dit reglement geregeld worden. Met de huidige eigenaar van het onderpand zullen wij in een onderhandse overeenkomst proberen te regelen dat wij de eigenaar zijn (middels een zgn. afstandsverklaring). Bij verkoop van het onderpand zal de nieuwe eigenaar e.e.a. moeten respecteren en in het uiterste geval een vervangende plek moeten regelen of ons schadeloos moeten stellen voor de gemaakte kosten. Deze overeenkomst zal dan als bijlage aan het reglement toegevoegd worden. Het is overigens meer een morele dan juridische aangelegenheid.

P.M.

In 2001 vierden wij ons 425-jarig jubileum. Bij een eventueel batig saldo zouden wij een gebaar naar de gemeenschap toe maken. Uiteindelijk werd besloten om een rust-, c.q. zitbank te schenken aan de gemeenschap.

welke geplaatst  werd rondom de boom voor het grasveldje van ons clublokaal café Sint Servais.

Met toestemming van de Gemeente Maastricht zal deze bank in het voorjaar van 2005 geplaatst worden.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 18

In het huishoudelijk reglement worden opgenomen:

1   Besluiten van de ledenvergaderingen en algemene jaarvergadering welke betrekking hebben op

alle in dit reglement genoemde zaken.

2   Alle overige besluiten van de ledenvergaderingen en algemene jaarvergadering welke betrekking

hebben op de algemene gang van zaken binnen de vereniging.

REGLEMENTSWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 19

1.  Reglementswijziging van de vereniging kan alleen plaatsvinden bij besluit van de algemene ledenjaarvergadering.

Een besluit dient genomen te worden met een meerderheid van twee derde van het aantal op de

vergadering aanwezige stemgerechtigden samen met de vóór het begin van de vergadering

ontvangen geldige stembiljetten.

2. Bij ontbinding van de vereniging zal het batig saldo aan de leden vervallen, ofwel bestemd of

uitgekeerd worden op een wijze, die op dat moment door de ledenvergadering wordt bepaald.

Ontbinding van de vereniging kan alleen plaatsvinden nadat er een speciale vergadering is

uitgeschreven. Deze dient minimaal 2 weken van tevoren te worden uitgeschreven.

Een besluit dient genomen te worden met een meerderheid van twee derde van het aantal

stemgerechtigde leden.

Mochten deze niet op de vergadering aanwezig zijn dan dient het bestuur eenmalig een nieuwe

vergadering uit te schrijven waarbij een besluit genomen door 2/3 van de op de vergadering

aanwezige stemgerechtigden geldig en bepalend is.

SLOTBEPALING

Artikel 20

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de vergadering/het bestuur.

N.B.  De laatste wijziging van het reglement dateert van 2 april 2020.

Deze versie van het reglement vervangt alle eerder verstrekte exemplaren en is door de

ledenvergadering van 2 april 2020 goedgekeurd.

Aldus in drievoud opgemaakt, goedgekeurd en getekend op de ledenvergadering d.d. ……………

Na ondertekening door het Dagelijks Bestuur zal dit aangenomen reglement gedeponeerd worden

bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Maastricht, ingeschreven onder nummer 14064900

d.d. 23-02-2000.

Namens het Bestuur van

Ontspanningsvereniging “De Bobbel 1576”

Voorzitter                                Secretaris                                 Penningmeester

Ger Schuffelers                         Sjo Habets                                   John Severens

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten